Nákupní řád

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.domeokoupelny.cz 

OBSAH:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ

º objednávka zboží

º dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

º odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

º odpovědnost za vady záruční

º reklamace vad zboží

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občansk. zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím serveru www.domeokoupelny.cz mezi prodávající společností DOMEO KOUPELNY s.r.o., Makovského 1204, 168 00 Praha 6, IČ:24131458, DIČ: CZ24131458 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181461 a kupujícím.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostensk.m úřadem Městského úřadu Praha 6, IČ: 24131458. Podnikatelská činnost prodávajícího podléhá úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekce a úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občansk. zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občansk. zákoník“.

4. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.

5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného v.konu povolání.

6. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronick.ch prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.domeokoupelny.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanoven.ch těmito VOP. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technick.mi parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli.

9. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou po

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz

skytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VOP.

10. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím smluvního dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. V.še poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru.

11. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění.

ČLÁNEK II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ

A. objednání zboží

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednan.ch podmínek.

3. Kupující, kter. má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „Cena s DPH“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Server dále obsahuje také informace o nákladech spojen.ch s balením a dodáním zboží.

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.

6. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.

9. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinn.m zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

10. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz

B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, případně předá na pobočce předávajícího.

2. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

3. Kupujícímu, kter. platí kupní cenu zboží ve splátkách prostřednictvím spotřebitelského úvěru, dodá kupující zboží způsobem dle předchozího odstavce poté, co je mu poskytovatelem úvěru zaplacena kupní cena zboží.

4. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

5. Je-li zboží přepravováno dopravcem, kter. kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovan.m doručováním zboží a jeho případn.m uskladněním u dopravce.

6. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

7. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu

a. při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,

b. osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím smluvního dopravce.

c. osobě, na adrese v.dejního místa e-shopu prodávajícího (v hotovosti, bezhotovostně platební kartou, bezhotovostně převodem na bankovní účet, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému).

8. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího: 24131400/5500 RB a.s., a.s., platí pro všechny provozované servery. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kter.m je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou, nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné, nebo přepravné.

9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závazn.mi právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděn.ch na základě kupní smlouvy kupujícímu daňov. doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňov. doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

10. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

11. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu, dodací list, případně záruční list, návod k obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží v.robcem.

12. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list při jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečn.m stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu, nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

ČLÁNEK III.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jin.m zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienick.ch důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové 

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uveden. v čl. 5.1 či o jin. případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí b.t prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorov. formulář poskytovan. prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednan.ch kusů.

5. Kupující, kter. odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s vešker.m věcn.m příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochrann.ch pečetí a nálepek, označení a loga v.robce umístěn.ch v.robcem na zboží.

6. V případě ostoupeí od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí b.t prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí b.t prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejn.m způsobem, jak.m je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže b.t vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 a článek II písm. B odst. 6 těchto VOP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupují.

9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určen. kupujícím.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozb.vá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnut. dárek.

ČLÁNEK IV.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušn.mi obecně závazn.mi 

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz

předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže

a. má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo v.robcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

b. odpovídá požadavkům právních předpisů,

c. je dodáno v odpovídajícím množství,

d. má odpovídající míry nebo hmotnost a

e. odpovídá účelu, kter. prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro kter. se obvykle používá.

3. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VOP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo

a. na v.měnu nebo opravu zboží a není-li v.měna či oprava zboží možná

b. na přiměřenou slevu z věci nebo

c. od smlouvy odstoupit.

4. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, kter. se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

B. odpovědnost za_vady záruční

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

3. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

4. Záruční doba na zboží činí minimálně 24měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.

5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jin. podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří t.dnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.

6. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k v.měně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, kter. nahrazuje původní záruční list.

7. Záruka se nevztahuje na

a. opotřebení zboží způsobené jeho obvykl.m užíváním,

b. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny v.robce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě, 

8. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list, v němž je uvedena délka záruční doby.

9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na:

a. bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz

b. v.měnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo v.měna zboží nebo jeho součásti,

c. přiměřenou slevu

10. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na:

a. v.měnu věci nebo

b. odstoupení od kupní smlouvy.

C. reklamace vad zboží

1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

2. Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovan. servis v.robce, kter. je v témže místě jako prodávající nebo kter. se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu v.robce.

3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat

a písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku nebo na adresu autorizovaného servisu v.robce uvedenou v záručním listu, je-li určen k provedení záruční opravy

b osobně v autorizovaném servisu v.robce, je-li určen k provedení záruční opravy.

4. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VOP).

5. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 24 měsíců od převzetí zboží.

6. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovan.m servisem v.robce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit - doručit v odpovídajícím obalu a zabránit případnému poškození přepravou a manipulaci. Nejlépe v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství, součástí a souvisejících dokladů.

7. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list.

8. Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží fakturou.

9. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.

10. Prodávající, případně autorizovan. servis v.robce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VOP).

11. Je – li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovan. servis v.robce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

12. Pokud prodávající nebo autorizovan. servis v.robce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovan. servis v.robce kupujícímu sdělí, kolik by stála v.měna nebo oprava zboží.

13. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu v.robce, zda žádá o provedení v.měny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu v.robce adresu, kam má b.t zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

14. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovan. servis v.robce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího.

15.V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu v.robce.

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz

ČLÁNEK V.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, kter. je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2 .Kupující souhlasí se zpracováním těchto sv.ch osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve sv.ch osobních údajích.

5. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím na dobu neurčitou, a to v.lučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

6. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nov. zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jin.ch obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.

7. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ČLÁNEK VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platn.mi v době odeslání objednávky kupujícím. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazn.ch právních předpisů především Občanského zákoníku.

1. Pokud vztah založen. kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí česk.m právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vypl.vající z obecně závazn.ch právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takov.m stane, namísto neplatn.ch ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorov. formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování DOMEO KOUPELNY, Pod Chodovem 1267/7 , 149 00 Praha 4 – Chodov, adresa elektronické pošty e-objednavky@domeokoupelny.cz, telefon 242 493 123.

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

sídlo: Makovského 1204/33, 163 00 Praha 6 - Řepy

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9124, IČ: 24131458 DIČ: CZ24131458

www.domeokoupelny.cz 

Vzorkovna Chodov Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 242 493 123, chodov@domeokoupelny.cz

Vzorkovna Holešovice Dukelských hrdinů 348/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 233 374 776, holesovice@domeokoupelny.cz